RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Pracownia Dialogu z siedzibą w Toruniu, ul. Ślusarska 2/1 w celu realizacji działań w ramach projektu „Mediacyjne NGO’sy” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dane podaję dobrowolnie, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie i zrozumienie poniższych informacji:

 1. Tożsamość administratora: Administratorem danych jest Fundacja Pracownia Dialogu, z siedzibą w Toruniu, ul. Ślusarska 2/1, KRS 0000377312, tel: 56 471 02 21, kom. 793 969 360, mail: biuro@pracowniadialogu.org
 2. Dane kontaktowe administratora/ inspektora: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/ Pan się skontaktować pod adresem: biuro@pracowniadialogu.org . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji działań w ramach projektu „Mediacyjne NGO’sy” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych: Pani/Pana dane będę udostępnione Narodowemu Instytutowi Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ewentualnym przypadku przeprowadzania kontroli realizacji projektu celem np.: sprawdzenia, czy osoby uczestniczące podpisały listy obecności, albo czy są mediatorami/mediatorkami działającymi w ramach organizacji pozarządowych.
 5. Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu (od 01.05.2019 do 30.11.2020 r.), a także będą przechowywane przez nas w sposób odpowiednio zabezpieczony w okresie, do którego zobowiązuje nas umowa z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Następnie dane zostaną zniszczone.
 6. Pani/ Pana prawa: Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma Pani/Pan prawo do:
  1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Żądania ich sprostowania,
  3. Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. Żądania przeniesienia danych,
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
 8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli umożliwić Panu/ Pani udziału w naszym projekcie.
 9. Chronimy Pani/Pana dane zgodnie z polityką prywatności przyjętą w Fundacji Pracownia Dialogu w dniu 24/05/2018 roku i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim (vide: www.pracowniadialogu.org).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę, w sposób nieograniczony czasowo* i co do sposobu wykorzystania**, na wykorzystanie przez Fundację Pracownia Dialogu mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i audio-video podczas działań w okresie od dnia 01.05.2019 do 30.11.2020 r., w ramach projektu „Mediacyjne NGO’sy” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego byłam/em uczestnikiem, w szczególności na stronie www.mediacyjnengo.pl oraz na portalu Facebook (https://www.facebook.com/mediacyjneNGOsy) w celu dokumentacji i promocji działań projektowych.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

* może się okazać, że nawet długo po zakończeniu projektu będziemy chcieli pochwalić się Państwa uczestnictwem w naszym projekcie.

** planujemy wykorzystanie zdjęć w formie cyfrowej (publikacja w sieci) ale nie jest wykluczone, że zdjęcia będą na tyle ciekawe, że będziemy chcieli wykorzystać je w formie drukowanej np.: przygotowując raport na X-lecie działalności naszej fundacji.