Szkolenia w ramach projektu "Mediacyjne NGO'sy"

Przed rejestracją na szkolenie prosimy o zapoznanie się z​ Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach projektowych (zapoznaj się koniecznie!) oraz zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych.

To szkolenie odbędzie się w terminie, który podamy do publicznej wiadomości, kiedy sytuacji epidemiczna się ustabilizuje i możliwe będą grupowe formy edukacji.

Szkolenie, jak wcześniej zaplanowano, odbędzie się w Gdańsku.
Godziny: 10:00-17:00

Miejsce: [nazwę i adres hotelu podamy zarejestrowanym uczestnikom/uczestniczkom, gdyż kończymy właśnie procedurę wyboru miejsca]

Szkolenie jest dwudniowe zaś trzeci dzień jest dniem sieciującym osoby z różnych NGO i służy wymianie dobrych praktyk ale też diagnozie stanu mediacji w naszych ośrodkach.

Prowadzące:

Agata Jarzyna – magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; mediatorka, prezeska i członkini zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012 obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji; trenerka umiejętności społecznych, ukończyła  Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych. Obecnej pracuje na stanowisku psychologa-terapeuty i mediatora rodzinnego w  ośrodku terapeutyczno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z mediacji rodzinnej, warsztaty kompetencji rodzicielskich i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych, dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenia specjalistyczne dla osób pracujących z rodzinami w sytuacjach kryzysu.

Ko-trenerka
Iwona Erber-Marinkow – mediator, doradca rodzinny, współpracujący z
Komitetem Ochrony Praw Dziecka, prowadzi również mediacje rodzinne i coaching rodzinny we własnym gabinecie, w ramach działalności gospodarczej.
Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, konfliktach szkolnych i sąsiedzkich jak i sporach gospodarczych.
Ukończyła doradztwo zawodowe, psychologię pracy oraz Szkołę Mediatorów pod patronatem Mediatora Macieja Tańskiego. Kwestiami pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych zajmuje się od 2004 roku.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w projektach pomocy osobom znajdującym się w fazie bezrobocia lub zmiany pracy.
Ma w swoim portfolio bogatą listę przeprowadzonych konsultacji indywidualnych, jak i warsztatów umiejętności miękkich.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach_MediacyjneNGOsy (zapoznaj się koniecznie!)

Przed rejestracją na szkolenie zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych. W trakcie rejestracji zostaniesz poproszony/a o ich akceptację.

Program:

1. Korzyści z pieczy naprzemiennej dla dziecka
2. Zagrożenia z pieczy naprzemiennej dla dziecka
3. Korzyści z pieczy naprzemiennej dla rodziców
4. Trudności jakie mogą się pojawić przy pieczy naprzemiennej
5. Warunki jakie powinny być spełnione do skorzystania z tej formy opieki nad dzieckiem
6. Omówienie rozumienia podstaw do pieczy naprzemiennej a głównie punktu „czy rzeczywiście zgoda miedzy rodzicami i dobra komunikacja jest w pełni wymagalna przy uznaniu pieczy naprzemiennej?
7. Alternatywne formy opieki, również korzystne jak piecza naprzemienna uwzględniające równy podział obowiązków

Rekrutacja została zamknięta. Limit miejsc został wyczerpany!

To szkolenie odbędzie się w terminie, który podamy do publicznej wiadomości, kiedy sytuacji epidemiczna się ustabilizuje i możliwe będą grupowe formy edukacji.

Szkolenie, jak wcześniej zaplanowano, odbędzie się w Toruniu.

Godziny: 10:00-17:00

Miejsce: [nazwę i adres hotelu podamy zarejestrowanym uczestnikom/uczestniczkom, gdyż kończymy właśnie procedurę wyboru miejsca]

UWAGA: prosimy zakwalifikowanych uczestników, aby na adres biuro@mediacyjnengo.pl na 3 dni przed szkoleniem przesłali swoje przykładowe ugody rodzinne lub takie ugody, które nie zostały z jakiegoś powodu zatwierdzone przez sąd. PROSIMY USUNĄĆ/ZACZERNIĆ DANE OSOBOWE STRON LUB JE ZANONIMOZOWAĆ LUB NADAĆ STRONOM PSEUDONIMY.

Szkolenie jest dwudniowe, zaś trzeci dzień jest dniem sieciującym osoby z różnych NGO i służy wymianie dobrych praktyk ale też diagnozie stanu mediacji w naszych ośrodkach.

Prowadzący:

Agnieszka Monika Sikora – mgr prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, sędzia rodzinny w stanie spoczynku, do 2015 roku wykładowca w WSPiA w Rzeszowie, mediator, przez wiele lat koordynator d/s mediacji w Sadzie Rejonowym. Jako sędzia uczestniczyła w pilotażowym programie Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzającym mediacje rówieśniczą w szkołach. Ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Lublinie i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jako mediator koncentruje się na prowadzeniu mediacji sądowej w sprawach rodzinnych i nieletnich, prowadzi szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczej jak również uczestniczy w programie prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie dotyczący edukacji prawnej uczniów i pilotażowym programie mediacji po wyroku.

Krzysztof Kuchciak – prokurator w stanie spoczynku, wykładowca, trener, mediator. Prowadzeniem szkoleń zajmuje się od ponad 20 lat. Od 18 lat szkoli mediatorów oraz sędziów, prokuratorów i policję w zakresie obejmującym mediację. Dotychczas współpracował z wieloma uczelniami wyższymi prowadząc zajęcia z mediatorami (Uniwersytet Jagielloński, KUL, AGH, Uczelnia Łazarskiego, USKW, Collegium Civitas, WSPA), Ministerstwem Sprawiedliwości, oraz firmami szkoleniowymi i stowarzyszeniami mediatorów (Syntea SA, PM Group Laax, PCM i in.). Jako mediator koncentruje się na mediacji przedsądowej rodzinnej i gospodarczej. Współpracuje z Krajową Izbą Mediatorów i Arbitrów.

Program: 

Warsztaty będą obejmowały:
– część teoretyczną mającą za zadanie przypomnienie i ujednolicenie wiedzy uczestników o ugodzie w postępowaniu rodzinnym, przepisach prawa rodzinnego z zakresu opieki, alimentacji, podziału majątku dorobkowego małżonków i tematów powiązanych;
– część praktyczną w ramach której uczestnicy będą mogli, pod kierunkiem trenerów, opracować własne problematyczne ugody, przeprowadzą studium przypadku zaproponowanych sytuacji mediacyjnych i opracują alternatywne ugody dla zadanych sytuacji, oraz zapoznają się z wzorami ugód zaproponowanymi przez prowadzących;
– dla wzbogacenia i wymiany wiedzy, przeprowadzony zostanie też panel dyskusyjny.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zagadnienia prawne związane z ugodą w postępowaniu rodzinnym, jej ważnością, zatwierdzeniem, obowiązywaniem oraz skutkami prawnymi.
2. Kiedy ugoda, a kiedy porozumienie – zagadnienia związane z formą dokumentu wypracowywanego przez strony i jego dalszym użyciem.
3. Przypomnienie przepisów prawa z zakresu prawa rodzinnego (opieka, piecza naprzemienna, alimentacja, kontakty z dzieckiem, prawo dziadków do kontaktów z wnukiem po rozwodzie małżonków), oraz prawa majątkowego w kontekście podziału majątku dorobkowego małżonków.
4. Dziedziczenie w mediacji – zakres dopuszczalności zawarcia ugody, jej ważność i zatwierdzenie.
5. Formy nadania prawomocności uzgodnieniom wypracowywanym przez strony w toku mediacji.
6. Najczęstsze błędy popełniane w ugodach i porozumieniach.
7. Przyczyny odmowy zatwierdzenia ugody przez Sąd – omówienie z wskazaniem ewentualnych konsekwencji obowiązywania błędnych zapisów.
8. Analiza ugód przedstawionych przez uczestników szkolenia.
9. Studium przypadku – opracowanie przez uczestników, przy wsparciu trenerów, alternatywnych rozwiązań dla przedstawionych stanów prawnych i skonstruowanie dla nich ugody, protokołu oraz wniosku o zatwierdzenie.
10. Omówienie wzorów ugód przedstawionych uczestnikom przez prowadzących.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach_MediacyjneNGOsy (zapoznaj się koniecznie!)

Przed rejestracją na szkolenie zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych. W trakcie rejestracji zostaniesz poproszony/a o ich akceptację.

Formularz rejestracyjny 

Rejestracja na szkolenie „Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych”
Adresaci zostali określeni w regulaminie projektu. Znajdziesz go poniżej.
Podaj nam nazwę organizacji, adres jej siedziby, adres strony WWW oraz KRS (lub inny numer ewidencyjny). Organizacja musi mieć siedzibę na terenie woj. pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego lub mazowieckiego.
W jakiej formie współpracujesz z mediacyjnym NGO? *
Wpis na listę jest warunkiem udziału w projekcie.
Wyrażenie zgody *
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacją o utrwalaniu i przetwarzaniu mojego wizerunku *
Czy będziesz potrzebować noclegu w związku z udziałem w szkoleniu? *
Nocleg jest finansowany w ramach projektu (2 noce – z 1/2 dzień i z 2/3 dzień). Musisz natomiast dojechać na swój koszt
Twoje potrzeby związane z dietą *
W trakcie szkoleń zapewniamy poczęstunek i posiłki. Zależy nam na tym, abyś czuł/czuła się komfortowo z nami. Napisz nam prosimy, jakie masz potrzeby w tej kwestii.
Jeśli masz jakieś uwagi np.: co do trudności w poruszaniu się, posiadanej niepełnosprawności – prosimy napisz nam o tym. Poszukamy rozwiązań.

Miejsce: HOTEL MERCURE, TORUŃ CENTRUM, ul. Kraszewskiego 1/3, Toruń
Data: 26-28/09/2019 r.
Godziny: 10:00-17:00
Prowadzące: Agata Jarzyna i Iwona Erber-Marinkow (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa)

Informacje o programie:

 1. Alienacja jako zjawisko ogólne.
 2. Mediacja i jej związek z zapobieganiem zjawiska alienacji
 3. Alienacja: kogo dotyczy, w jakiej skali?
 4. Czy alienację można porównać z przemocą? Jeśli tak, to jaką?
 5. Dalsi i bliżsi członkowie rodziny i dlaczego konflikt okołorozwodowy też ich dotyczy?
 6. Rodzina w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania prawa rodzinnego jako cala komórka jest narażona na alienację.
 7. Przeciwdziałanie alienacji, szukanie rozwiązań, opieka naprzemienna jako jedna z form.
 8. Jak zniszczone więzi miedzy dzieckiem a jednym z rodziców może wpłynąć na jego rozwój? (choroby psychosomatyczne, psychiczne, samobójstwa).
 9. Przykłady postaci, które wychowały się bez jednego z rodziców.
 10. Pojęcie alienacji rodzicielskiej na pierwszy rzut kojarzy się z mama i tatą a dotyczy to również babć i dziadków oraz najbliższych cioć.
 11. Manipulowanie dzieckiem, jakie formy może przybrać? Np. oczernianie drugiego rodzica.
 12. Co może spotkać tzw „alienatora”/ „alienatorkę” ? Czy dziecko po uzyskaniu dorosłości może oddalić się od rodzica który stosował jedną z form przemocy jaką jest alienacja?
 13. Alienacja – przemoc czy ochrona dziecka w sytuacji rozstania rodziców?
 14. Przegląd badań i rozwiązań prawnych n/t alienacji rodz. w PL i  UE.
Ważna informacja:

Uczestnicy i uczestniczki szkoleń wnoszą opłatę w wysokości 100 złotych za całe szkolenie przedpłatą na rachunek bankowy w BNP Paribas o numerze: 53 1750 0012 0000 0000 4111 9098.

Nocleg, wyżywienie, materiały będą zapewnione ze środków projektu. Uczestnicy i uczestniczki dojazd na miejsce szkolenia pokrywają na swój koszt.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach_MediacyjneNGOsy (zapoznaj się koniecznie!)

Przed rejestracją na szkolenie zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych. W trakcie rejestracji zostaniesz poproszony/a o ich akceptację.

Miejsce: Warszawa [dokładną lokalizację podamy wkrótce. Trwa wybór hotelu w oparciu o zasadę konkurencyjności]
Data: 29/11 – 1/12/2019
Godziny zajęć każdego dnia: 10:00-17:00

Szkolenie jest dwudniowe (29-30/11/2019) zaś trzeci dzień jest dniem sieciującym osoby z różnych NGO i służy wymianie dobrych praktyk ale też diagnozie stanu mediacji w naszych ośrodkach.

Liczba miejsc na szkoleniu: 24

Prowadzące: Olga Trocha i Justyna Podlewska

Olga Trocha – radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcowską. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, m.in. w zakresie obsługi prawnej i ochrony danych osobowych. Autorka opracowań z zakresu prawnej ochrony dziecka oraz prawa karnego.

Justyna Podlewska – prawnik, koordynatorka programu prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Autorka artykułów i publikacji nt. prawnej ochrony dziecka krzywdzonego interwencji i przeciwdziałania przemocy. Ochroną danych osobowych zajmuje się w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Informacje o programie: 

Osoby prowadzące proszą chętnych do udziału w szkoleniu, aby zgłaszali nurtujące ich kwestie, które będzie można omówić podczas szkolenia pomimo zaplanowanych poniższych bloków tematycznych.

Informacje o programie:
1. Pojęcie danych osobowych oraz ich przetwarzania
2. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w ośrodku mediacyjnym
3. Podstawy prawne przetwarzania danych w praktyce mediatora
4. Najistotniejsze zasady przetwarzania danych osobowych
5. Prawa osób, których dane dotyczą
6. Obowiązek informacyjny – prawidłowe skonstruowanie informacji o przetwarzaniu danych
7. Skarga, sprzeciw oraz inne pisma dotyczące danych osobowych
8. Dokumentacja ochrony danych osobowych w ośrodku mediacyjnym
9. Ochrona danych osobowych a inne przepisy dotyczące ochrony informacji (m.in. dotyczące tajemnicy zawodowej mediatora)
10. Konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
11. Wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych w praktyce ośrodka mediacyjnego – dyskusja na temat problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Ważna informacja:
Uczestnicy i uczestniczki szkoleń wnoszą opłatę w wysokości 100 złotych za całe szkolenie przedpłatą na rachunek bankowy w BNP Paribas o numerze: 53 1750 0012 0000 0000 4111 9098. 

Nocleg, wyżywienie, materiały będą zapewnione ze środków projektu. Uczestnicy i uczestniczki dojazd na miejsce szkolenia pokrywają na swój koszt. 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach_MediacyjneNGOsy (zapoznaj się koniecznie!)

Przed rejestracją na szkolenie zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez nas danych osobowych. W trakcie rejestracji zostaniesz poproszony/a o ich akceptację.